Stem på mig ... personligt

På tirsdag kl. 20 lukker valgstederne!
På det tidspunkt har stemmeboksene været åbne i 12 timer, og jeg har personligt ført valgkamp i 100 dage (kontroller selv!).
Hvor I sætter jeres kryds er jeres egen sag! Vi har hemmelige valg og alle er frie til at sætte deres kryds hvor det passer dem: fordi man tror det betyder noget, fordi det plejer man, for egen vindings skyld, for sjov eller for at drille andre … 
Hvorfor (og om) der sættes et kryds er fuldstændigt op til den enkeltes moral eller mangel på samme!
Men ofte er udfordringen: Skal jeg stemme på baggrund af resultater eller løfter? 
Før man bliver valgt er der ikke andre resultater end de meritter man har opnået udenfor, altså ens livserfaringer og præstationer!
Er man valgt, består ens resultater af det man har været med til at gennemføre, det man ”prøvede at få gennemført” og det man ”fik forhindret”!
Med hensyn til løfter, er der mere frit slag. Man kan love alt fra ”medvind på cykelstierne” til “større julegaver” og afskaffelse af atomkraft?! Man kan naturligvis uddybe med mere eller mindre komplekse forklaringer på, hvordan dette og hint skal finansieres, realiseret og på andre måder gennemføres. Og her er det kun løftegivers moral, der afgør omfanget og lødigheden!
For de der ikke har prøvet, er det svært at forstå den kompleksitet, der er i at lede og styre! Det er måske at tage munden lige fuld nok, men i det ellers udmærkede program om Statsministrene, var der en udtalelse om, ”at der ikke er noget job som dette”! 
Men jeg tror, at det er meget det samme, bare i forskellig størrelse, om man er formand for f.eks. en sejlklub, er borgmester eller statsminister! Der er ultimativt kun én, der kan træffe den endelige afgørelse! 
Og på samme måde er det også i kommunalbestyrelsen. Vi kan lytte og debattere, men ultimativt er det os, der med en håndsoprækning afgør og noget bliver vedtaget eller ej!
Dilemmaerne er mange – jeg nævner i flæng:
• Det er borgerne penge og de kan kun bruges en gang!
• Hvornår er det til gavn for de mange og til mindst gene for færrest muligt?
• Skal man vælge det brede kompromis eller tro på, at ens egen løsning er den rette?
• Hvornår er det en undtagelse og hvornår dannes der præcedens?
• Er to halve løsninger lige så godt som en hel løsning – eller ophæver de hinanden?
• Hvad er kommunens opgave, hvad er statens opgave og hvad påhviler borgerne selv? 
Et citat siger at ”Politik er det muliges kunst”, og selvom nogen ting er synes umulige … så prøver vi 😜
Jeg har haft fornøjelsen af at sidde i kommunalbestyrelse den seneste periode, og jeg er meget tilfreds med de ”opnåede resultater” – se nedenfor.
Jeg tager derfor meget gerne en tur til, og med hensyn til løfterne er det mest noget med at fortsætte arbejdet! 
*********** 
På de konservatives valgplakater står der ” – resultaterne tæller” og nogle af de resultater, jeg er mest tilfreds med fra denne periode er beskrevet her.
Min vigtigste post har være som næstformand for Erhvervs -og beskæftigelsesudvalget og her har de bedste resultater været:
• En ny erhvervspolitik for Gentofte Kommune. Vi valgte en vision der lyder: ”Gentofte – skal også være et godt sted at arbejde og drive virksomhed”. Vi præsenterede også en handleplan med 24 konkrete indsatser som skal gøre intentionerne til virkelighed!
• En handleplan for ”Den gode integration”. I samarbejde med civilsamfundet vil vi som kommune lave en helhedsorienteret indsats for at flygtninge hurtigt kan skabe sig en ny og god hverdag i Danmark. Specielt med fokus på, at flygtninge får mulighed for at bidrage til fællesskabet med deres kompetencer, så de kan føle sig som en værdsat del af det danske samfund.
• Et tredje område der har fyldt meget er ungeindsatsen. Her er det især uddannelses- og jobrettet indsats for de unge og de jobparate unge på dagpenge- og kontanthjælp, der har fyldt meget. Helt konkret har vi lavet et kontor på Hartmannsvej i forbindelse med UU-Nord, hvor de unge kan henvende sig, og en af de opgaver der løses der, er at hjælpe flere fra ”aktivitetsparat” til ”Uddannelsesparat”!
• Ud over ovennævnte har jeg i forbindelse med mit arbejde i Teknik- og Miljøudvalget været med til at sikre vores ”Ren by – Hver dag”-kampagnen og ”Trafiksikkerhedsplanen 2017-2020” som indeholder 12 indsatsområder indenfor emnerne Trafiksikkerhed, Tryghed og Fremkommelighed. 
Fra Socialudvalget er det primært “træn dig fri” der har fokus på at give ældre borgere mulighed for at klare sig selv længere, samt min indsats i forbindelse med opførelsen af 72 yderligere plejeboliger på Jægersborghave jeg er stolt af! Men også ”Det gode liv i nye rammer” bør nævnes. Det er en modernisering og udbygning af de fysiske rammer for sociale institutioner på Bank-Mikkelsens Vej. Byggeriet er igangsat i 2017 og forventes afsluttet 2020.
Jeg ser derfor fortrøstningsfuldt frem mod fire nye og mindst ligeså spændende og resultatfyldte år – og jeg giver det løfte at jeg vil fortsætte arbejdet!
Bemærk at udover det almindelige kommunalbestyrelsesarbejde og de stående udvalg, så er det, der fylder mest med hensyn til 2018 de tre opgaveudvalg jeg p.t. er med i.
Der er et om ”Integration af unge flygtninge” (vel nok nærmest selvforklarende), et om ”Detailhandelen i Gentofte” (om hvordan vi fastholder og gerne styrker den lokale handel) og så det meget komplekse om ”Digitalisering”, der handler om hvordan vi i Gentofte skal ”møde fremtiden på IT-området”. Det være både strategisk, taktisk og operationelt, men også om hvordan vi samtidigt prioritere borgerens penge og f.eks. har det etiske med!
#Kv17Gentofte #Resultaternetæller #Stempånr9 #Stempersonligt

 

Mine fokusområder

Facebook opslag og tweets

Facebook opslag og Tweets om valgkamp og valg!

Partiet landspolitiske mærkesager